مادرم ,گریہ ,داره گریہ

طنابـــــ∝∝〇دار رو انداختڹ دور گردنش ↻


             ↯ داشــــت میخندید↯




      بهش گفتڹ : چرا دارے میخندے؟




گـــــفٺ : از اینجا چشمم به مادرم افـــــتاد , داره گریہ میکنہ




              یاد بچگے هام افتادم...




یـــاد حرف مادرم که همیشہ بهم میگفت:




هر وقت تو میخندے ، غم و غصہ هامو فراموش میکنم




الانم دارم میخندم ٺـا مادرم بخنده , ولی اون هنوز داره گریہ  میکنہ


گنـــــاه گریہ های مادرم رو چگونہ قصاص کنم

 


منبع اصلی مطلب : تنهایی!!!
برچسب ها : مادرم ,گریہ ,داره گریہ
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : مادر